หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสยาม แสนประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหมื่นราม
นายรังสรร สังกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
     
  เศรษฐกิจดี
การศึกษาก้าวหน้า
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
เพิ่มคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม
ถึงพร้อมด้านประเพณีวัฒนธรรม
 
     
     
  วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหมื่นราม  
   
 

พันธกิจ
 
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ประชาชน ได้รับความสะดวกมากขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น ให้ได้รับบริการทั่วถึงเป็นมาตรฐาน
 
ก่อสร้าง พัฒนาบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ การพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
 
ส่งเสริมและพัฒนา ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
อนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 

ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อ/รางระบายน้ำ

การติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า ส่งเสริมพัฒนาระบบการสื่อสาร

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำประปาและขยายเขตประปา

พัฒนาระบบการจราจร

พัฒนาระบบการจัดการผังเมือง