หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหมื่นราม
นายรังสรร สังกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
     
  เศรษฐกิจดี
การศึกษาก้าวหน้า
โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา
เพิ่มคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม
ถึงพร้อมด้านประเพณีวัฒนธรรม
 
     
     
  วิสัยทัศน์ อบต.ท่าหมื่นราม  
   
 

พันธกิจ
 
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ประชาชน ได้รับความสะดวกมากขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น ให้ได้รับบริการทั่วถึงเป็นมาตรฐาน
 
ก่อสร้าง พัฒนาบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ การพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
 
ส่งเสริมและพัฒนา ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
อนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 

ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อ/รางระบายน้ำ

การติดตั้ง ปรับปรุงบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า ส่งเสริมพัฒนาระบบการสื่อสาร

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำประปาและขยายเขตประปา

พัฒนาระบบการจราจร

พัฒนาระบบการจัดการผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่เพื่อการศึกษา

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 
แนวทางการพัฒนา
 

เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

การป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ

ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
แนวทางการพัฒนา
 

ขุด/ลอกคลอง สระน้ำ บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝาย อ่างเก็บน้ำ แนวป้องกันตลิ่งประตูปิดเปิดน้ำ สถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ
ท่อน้ำและอื่นๆ

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์แหล่งน้ำให้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและการรวมกลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอื่นๆ

ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการเรียนรู้ ด้านปัจจัยในการผลิตทางการเกษตรและอื่นๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
 

เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนา ฟื้นฟู ปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมูลพิษต่างๆ

ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการจัดการองค์กร
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนาระบบการบริการประชาชน การจัดเก็บรายได้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ และการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการและของแผ่นดิน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดและอื่น ๆ
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
สายตรงนายก
โทร : 055-906-055
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-906-055 โทรสาร : 055-906-054
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
จำนวนผู้เข้าชม 1,105,481 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์