หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสยาม แสนประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหมื่นราม
นายรังสรร สังกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
 
บุคลากร
 
 


นายรังสรร สังกร
ปลัด อบต.ท่าหมื่นราม
 
สำนักปลัด
 


นายธวัช ศรีสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางศิราพร พงษ์พานิช
นักทรัพยากรบุคคล


นายเอนก ยศสุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางบุญญานุช ม่วงพรหม
นักพัฒนาชุมชน


นางสุกันยา แสนประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายนพคุณ เพชรกระจ่าง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จ.ส.อ.ชยพัทธ์ ทองมา
จพง.สาธารณสุข


นางสาวกรวรรณ แก้วบัวดี
ผช.จพงธุรการ


นางสาวพรรณภรณ์ โพธิ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน


นายปรีชา ราชอินตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ