หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสยาม แสนประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหมื่นราม
นายรังสรร สังกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว25 6 ม.ค. 2564
การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว51 6 ม.ค. 2564
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว27 6 ม.ค. 2564
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) สน.คท. มท 0808.3/ว11 6 ม.ค. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว14 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ม.ค. 2564
การบรรยายและถ่ายทอดสดเรื่อง (หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก) กศ. มท 0816.3/ว15 6 ม.ค. 2564
ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 6 ม.ค. 2564
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว18 [อ้างถึง 1] [อ้างถึง 2] [อ้างถึง 3] [info] 6 ม.ค. 2564
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งผลงานของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6 6 ม.ค. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/43-118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ม.ค. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/119-194 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ม.ค. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/41 ,42 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ม.ค. 2564
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว16 [ขั้นตอนการร่วมแสดงความคิดเห็นฯ] 6 ม.ค. 2564
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 5 ม.ค. 2564
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว10 5 ม.ค. 2564
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว8 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ม.ค. 2564
แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณ กสธ. มท 0819.2/ว06 5 ม.ค. 2564
การายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว9 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2] 5 ม.ค. 2564
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สน.คท. มท 0808.5/ว4063 5 ม.ค. 2564
การช่วยเหลือผู้ที่ไดัรับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ม.ค. 2564
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 979
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
สายตรงนายก
โทร : 055-906-055
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-906-055 โทรสาร : 055-906-054
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
จำนวนผู้เข้าชม 421,021 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์