หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายสยาม แสนประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหมื่นราม
นายรังสรร สังกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เดิมมีฐานะ เป็นสภาตำบล ท่าหมื่นรามและได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ทำให้การจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีผลใช้บังคับนับแต่พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มีนาคม 2539
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านป่าคาย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1295 ห่างจากอำเภอวังทอง 19 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 42 กิโลเมตร เนื้อที่ โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร 111.6576 ตารางกิโลเมตรหรือ 69,786 ไร่
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,055 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,959 คน คิดเป็นร้อยละ 49.15

หญิง  จำนวน 4,099 คน คิดเป็นร้อยละ 50.88
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,447 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 72.140 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลหนองพระ
อำเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ม.7
ม.8
ม.9
ม.10
ม.11
ม.12
ม.13
ม.14
ตำบลชมพู
อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านท่าหมื่นราม 317 300 617 216
2 บ้านเนินสะอาด 319 358 677 249
3 บ้านหนองเตาอิฐ 422 437 859 247
4 บ้านดงตาล 101 130