หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหมื่นราม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
นายไกรสร สันมะโน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าหมื่นราม
นางสาวสุณีย์ คำแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
 
บทบาทหน้าที่
 
 

DUTY

บทบาทหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
มีหน้าที่ความรับผิดขอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของ ยกองค์กรบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์กา ตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ ราชการบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในสำนักปลัด ดังนี้

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล
  - งานเลขานุการของนายกองค์กรบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  - งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
  - งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
  - งานการเลือกตั้ง

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง
  - งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
  - งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
  - งานสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - งานบรรจุและแต่งตั้ง
  - งานจัดทำควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
  - งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
  - งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  - งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
  - งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  - งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู
  - งานการลาทุกประเภท
  - งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท
  - งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
  - งานแผนพัฒนาบุคลากร
  - งานฝึกอบรม
  - งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  - งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
  - งานการให้พ้นจากราชการ
  - งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
  - งานจัดทำควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานแผนงานและงบประมาณ
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานงบประมาณ
  - งานวิจัยและประเมินผล
  - งานประชาสัมพันธ์
  - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
  - งานงบประมาณและเงินอุดหนุน
  - งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  - งานตรวจติดตามและประเมินผล
  - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานกฎหมาย
  - งานนิติกรรมสัญญา
  - งานคดี
  - งานวินัย
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
  - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  - งานจราจร

งานส่งเสริมสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานส่งเสริมสุขภาพ
  - งานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคและเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  - งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
  - งานคุ้มครองผู้บริโภค
  - งานให้บริการด้านสาธารณสุข
  - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  - งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิและผู้ด้อยโอกาส
  - งานป้องกันและบำบัด การติดสารเสพติด
  - งานกฎหมายสาธารณสุข
  - งานส่งเสริมเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมมลพิษ
  - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  - งานรักษาความสะอาด
  - งานส่งเสริมการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  - งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
  - งานรณรงค์และฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
  - งานส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
  - งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร
  - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
  - งานส่งเสริมปศุสัตว์
  - งานป้องกันโรคพืชและสัตว์

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสังคมสงเคราะห์
  - งานสวัสดิการสังคม
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน
  - งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ต้อยโอกาส
  - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
  - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
  - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้วยโอกาส
  - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  - งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานบริหารการศึกษา
  - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  - งานกิจกรรมเด็กและยาวชนและการศึกษานอกระบบ
  - งานการกีฬาและนันทนาการ
  - งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
  - งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
  - งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย
  - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
  - งานการศาสนา
  - งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
  - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 

DUTY

บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการ พัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร ทางการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชี ทุกประเภท งาน เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือ ช่วยจัดทำ งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งาน ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและ ประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน ต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น 1 ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่ง งานภายในกองคลัง ดังนี้

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน
  - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
  - งานเก็บรักษาเงิน
  - งานการเงินและบัญชี
  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
  - งานงบการเงินและงบทดลอง
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  - งานสถิติการคลัง
  - งานบำเหน็จบำนาญ

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
  - งานพัฒนารายได้
  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
  - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานพัสดุและทรัพย์สิน
  - งานจัดหาพัสดุ
  - งานทะเบียนทรัพย์สิน
  - งานบริหารสัญญา

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสารบรรณ
  - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 

DUTY

บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
มีหน้าที่ความรับผิดขอเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำ ราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียน ประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและ ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล ช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งาน ช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุม การจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิขาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในกองช่าง ดังนี้

งานแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานควบคุมการก่อสร้างทุกประเภท
  - งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
  - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
  - งานควบคุมอาคาร
  - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
  - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
  - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
  - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานระบายน้ำ
  - งานไฟฟ้าสาธารณะ
  - งานจัดตกแต่งสถานที่
  - งานบริหารกิจการประปา
  - งานจัดการคุณภาพน้ำ

งานสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสำรวจ
  - งานออกแบบและเขียนแบบ
  - งานประมาณราคา
  - งานจัดทำราคากลาง

งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสำรวจและแผนที่
  - งานวางผังพัฒนาเมือง
  - งานควบคุมทางผังเมือง
  - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสารบรรณ
  - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
  - งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างฟื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ
 

DUTY

บทบาทหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
หน่วยตรวจสอบภายใน มีฐานะต่ำกว่ากอง ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบ ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการ เก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและ ทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
สายตรงนายก
โทร : 080-505-5133
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055-906-055 โทรสาร : 055-906-054
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
จำนวนผู้เข้าชม 2,970,160 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์